หมวดสินค้า (Product Categories)
 ตราสินค้า (Product Brand)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
More... 
เครือข่ายธุรกิจ (Our Networks)

หอการค้าไทย
The Thai Chamber of Commerce

สมาคมโลหะไทย
Siam Metals Association
 
 วิธีการต่อสายไฟเข้ากล่องคอนโทรลบ๊อกซ์ ปั๊มบาดาล FRANKLIN MOTOR

http://www.leesae.co.th/upload/files/pic_17.jpg

 

คำอธิบาย

1.  ไฟนอก     220 V.  ที่จะมาต่อเข้ากล่องคอนโทรลบ๊อกซ์ให้ต่อเข้าที่ช่องอักษร  L1 , L2

2.  สายไฟที่ต่อมาจากปั๊มให้ต่อเข้ากล่องคอนโทรลบ๊อกซ์โดยใช้สีของสายไฟแต่ละเส้นดังนี้

-  สายไฟเส้นสีขาว                    ให้ต่อเข้าที่ช่องอักษร               YEL

-  สายไฟเส้นสีดำ                     ให้ต่อเข้าที่ช่องอักษร                BLK

-  สายไฟเส้นสีแดง                    ให้ต่อเข้าที่ช่องอักษร               RED

 

http://www.leesae.co.th/upload/files/pic_18.jpgh

ttp://www.leesae.co.th/upload/files/01Broch1.AutomaticPump.Fujiwa.FAIR370H,FABC370,FOA0525.jpg