หมวดสินค้า (Product Categories)
 ตราสินค้า (Product Brand)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
More... 
เครือข่ายธุรกิจ (Our Networks)

หอการค้าไทย
The Thai Chamber of Commerce

สมาคมโลหะไทย
Siam Metals Association
 
 ปัญหาปั๊มบาดาล (ในกรณีฟิวส์ขาดหรือเบเกอร์ของวงจรตัด ในขณะที่มอเตอร์สตาร์ท)
ปัญหาปั๊มบาดาล
สาเหตุ วิธีการตรวจสอบ วิธีการแก้ไข
A - กรณีฟิวส์ขาดหรือเบเกอร์ของวงจรตัด ในขณะที่มอเตอร์สตาร์ท

 1.ใช้ระบบแรงดันไฟฟ้าผิด

ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าจากแผงควบคุมวงจร (หรือจุดเชื่อมต่อในกรณีรุ่นที่เป็นไฟ 2 สาย) ด้วยเครื่องวัดแรงดันไฟฟ้าต้องตรงตาม กำหนดของมอเตอร์นั้นๆ
 

ถ้าหากเป็นเหตุจากแรงดันไฟฟ้าผิด ให้ติดต่อหน่วยงานจ่ายกระแสไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง

 2.แผงควบคุมบกพร่อง
 

 
        ก.ปัญหาสายไฟ ตรวจสอบมอเตอร์และสายไฟ ให้จ่ายกระแสไฟฟ้าในแผงควบคุมตามแบบที่อยู่ในกล่องไฟ จุดเชื่อมต่อต้องแน่นและไม่ลัดวงจร เนื่องจากระบบกันไฟชำรุดหรือสายไฟพาดติดกัน
 
แก้ไขทุกจุดขัดข้องในวงจรให้เรียบร้อยจุดเชื่อมต่อ ทำให้แน่น เปลี่ยนสายไฟที่ชำรุด
        ข.ปัญหาอุปกรณ์ประกอบ ตรวจสอบอุปกรณ์แผงควบคุมที่ใช้นั้น ต้องตรงกับรุ่นหรือขนาดของปั๊มที่ติดตั้ง ซึ่งได้ระบุไว้ในคู่มือของผู้ผลิต (สำหรับงานบริการที่แล้วมา ซึ่งอาจมีการติดตั้ง โดยให้อุปกรณ์ประกอบที่ผิด)
 
เปลี่ยนอุปกรณ์ประกอบให้ตรงกับรุ่น และขนาดตามที่ผู้ผลิตระบุไว้
        ค.คาปาซิเตอร์สตาร์ทเสีย ใช้เครื่องวัดความต้านทาน (โอห์มมิเตอร์) วัดแรงต้านที่ผ่านคาปาซิเตอร์สตาร์ท เมื่อวงจรปิดเข็มของโอห์มมิเตอร์จะวิ่งขึ้นและค่อยๆ ถอยกลับ แต่ถ้าเข็มไม่ขยับเลยแสดงว่าคาปาซิเตอร์ไม่มีแรงต้าน ซึ่งหมายถึงคาปาซิเตอร์ลัดวงจร (เสีย)
 
เปลี่ยนคาปาซิเตอร์
        ง.รีเลย์เสีย (สำหรับรุ่นไฟ 2 สาย) ใช้โอห์มมิเตอร์ตรวจวัดคอยล์ของรีเลย์ แรงต้านต้องเป็นไปตามกำหนดของผู้ผลิต ตรวจดูค่าแรงต้านของคาร์ปาซิเตอร์อีกครั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าคาปาซิเตอร์ปกติ ถ้าหากว่าเข็มของโอห์มมิเตอร์ไม่ขยับแสดงว่ารีเลย์เสีย
 
ถ้าหากว่าแรงต้านของคอยล์ไม่ปกติ หรือบกพร่อง ให้เปลี่ยนรีเลย์

 3.สวิทซ์แรงดันเสีย

วัดแรงดันไฟฟ้าที่ผ่านสวิทซ์แรงดัน ถ้าหากว่าแรงดันไฟฟ้าต่ำกว่า(โวล์ทต่ำ) แรงดันไฟฟ้าในระบบจ่ายไฟตามข้อ 1 นั่นหมายถึงจุดสัมผัสไม่เต็มที่ยังผลให้แรงดันไฟฟ้าที่ผ่านออกจากสวิทซ์ต่ำกว่ามาตรฐาน
 

ให้กระดาษทรายอย่างละเอียดขัดที่หน้าสัมผัส หรือเปลี่ยนสวิทซ์ฯ

 4.ปั๊มอยู่ในบ่อที่คด

ถ้าติดตั้งปั๊มในบ่อที่คด มอเตอร์และปั๊มจะไม่อยู่ในแนวที่ตรงเพลาโรเตอร์ที่ต่อเชื่อมกับเพลาขับใบพัดอาจถูกเบียดให้ติดขัด (ไม่หมุน)
 

นำปั๊มขึ้นมาปรับปรุงบ่อให้ตรง

5.ขดลวดหรือสายไฟมอเตอร์ขัดข้อง
        ก.ขดลวดมอเตอร์ลัดวงจร หรือวงจรปิด วัดแรงต้านของขดลวดมอเตอร์ที่ขั้วสายไฟในกล่องไฟด้วยโอห์มมิเตอร์ แรงต้านจะต้องตรงกับที่คู่มือระบุไว้ หากต่ำกว่าที่กำหนดมาก ขดลวดมอเตอร์อาจลัดวงจร ถ้าหากว่าเข็มของโอห์มมิเตอร์ไม่ขยับเลย นั่นแสดงว่าแรงต้านสูง หรือหาค่าไม่ได้ ขดลวดมอเตอร์อาจอยู่ในลักษณะลัดวงจร หรือวงจรปิด
 
ถ้าหากขดลวดมอเตอร์ลัดวงจรหรือวงจรปิด จะต้องนำปั๊มออกมาเพื่อซ่อมแซมมอเตอร์
       ข.ปัญหาสายดินหรือขดลวด ให้ใช้ปลายข้างหนึ่งของโอห์มมิเตอร์ สัมผัสกับท่อหรือปลอกบ่อ และใช้อีกข้างหนึ่งสัมผัสกับปลายสายไฟของมอเตอร์แต่ละข้าง ถ้าเข็มของโอห์มมิเตอร์ขยับอย่างเห็นได้ชัด แสดงว่าทั้งสายไฟและขดลวดมอเตอร์มีไฟรั่วลงดิน
 
นำปั๊มขึ้นมาตรวจสอบการชำรุดของสายไฟ เปลี่ยนสายไฟที่ชำรุด หากสายไฟไม่มีปัญหา แสดงว่าขดลวดมอเตอร์มีไฟรั่วลงดิน

 6.ปั๊มติดเพราะทรายเข้า

ให้หมุนกลับทางโดยใช้วิธีสลับขั้วสายไฟเมน และสายสตาร์ท (ดำ และแดง) ในกล่องควบคุม อย่างไรก็ตามต้องตรวจสอบดูก่อนว่ามอเตอร์สามารถหมุนกลับทางได้หรือไม่

นำปั๊มขึ้นมา แยกชิ้นส่วนและทำความสะอาดอย่างดี ก่อนนำปั๊มลงไปใหม่ต้องขจัดทรายออกจากบ่อ หรือลดปริมาณทรายลง ซึ่งทรายต้องตกตะกอนต่ำจากปั๊มมากพอ หากบ่อยังมีทรายอยู่มากก็ยังไม่ควรลงปั๊ม