หมวดสินค้า (Product Categories)
 ตราสินค้า (Product Brand)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
More... 
เครือข่ายธุรกิจ (Our Networks)

หอการค้าไทย
The Thai Chamber of Commerce

สมาคมโลหะไทย
Siam Metals Association
 
 ขนาดสายไฟปั๊มบาดาล และรถเข็นตัดหญ้า
ขนาดสายไฟปั๊มบาดาล และรถเข็นตัดหญ้า
ขนาดสายไฟ รายการ
2 x 1.5 MM2 รถเข็นตัดหญ้า
3 x 0.5 MM2 ปั๊มบาดาล 0.5 HP
3 x 1.5 MM2 ปั๊มบาดาล 1 HP
3 x 2.5 MM2 ปั๊มบาดาล 1.5, 2, 3 HP
3 x 4 MM2 ปั๊มบาดาล 5 HP