หมวดสินค้า (Product Categories)
 ตราสินค้า (Product Brand)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
More... 
เครือข่ายธุรกิจ (Our Networks)

หอการค้าไทย
The Thai Chamber of Commerce

สมาคมโลหะไทย
Siam Metals Association
 
 ตารางแนะนำการใช้งาน ขนาด และความยาวของสายไฟ
ตารางแนะนำการใช้งาน ขนาด และความยาวของสายไฟ
 
  • SINGLE PHASE MOTOR LENGTH COPPER CABLE - ไฟ 2 สาย (220 Volt, 50 Hz)

Motor Rating 

แรงม้า

Metric Cable Size, Square Millimeters

ขนาดสายไฟ (ม.ม2)

KW (กิโลวัตต์) HP (แรงม้า)

ความยาวสายไฟ (เมตร)

1.5 MM2 2.5 MM2 4.0 MM2
0.75 1 60 105 160
1.1 1.5 45 80 120
1.5 2 35 65 100
2.2 3 25 50 65
3.7 5 - 30 45
 
  • THREE PHASE MOTOR MAXIMUM METERS THREE WIRE COPPER CABLE - ไฟ 3 สาย(380 Volt, 50 Hz)

Motor Rating 

แรงม้า

Metric Cable Size, Square Millimeters

ขนาดสายไฟ (ม.ม2)

KW (กิโลวัตต์) HP (แรงม้า) ความยาวสายไฟ (เมตร) 1.5 MM2 2.5 MM2 4.0 MM2
1.5 2 210 365 570
2.2 3 140 240 380
3.7 5 95 160 250