หมวดสินค้า (Product Categories)
 ตราสินค้า (Product Brand)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
More... 
เครือข่ายธุรกิจ (Our Networks)

หอการค้าไทย
The Thai Chamber of Commerce

สมาคมโลหะไทย
Siam Metals Association
 
 ปัญหาและวิธีแก้ไขเมื่อปั๊มเกิดขัดข้อง
ปัญหาและวิธีแก้ไขเมื่อปั๊มเกิดขัดข้อง
อาการ ลักษณะปัญหาที่เกิดขึ้น วีธีแก้ไข

 มอเตอร์ไม่หมุน

 วงจรขาดหรือวงจรเปิด
 วงจรกระแสไฟฟ้าไม่สมบูรณ์
 แรงดันไฟฟ้าต่ำ (โวลท์ต่ำ)
 สายไฟขาด
 ใบพัดติด
 ระบบป้องกันขัดข้อง
 กระแสไฟฟ้าไม่ครบเฟส
 

 ตรวจสอบวงจรและสายไฟ
 ตรวจสอบวงจรและสายไฟ
 ปรับหรือเพิ่มแรงดันไฟฟ้าให้ถูกต้อง
 เปลี่ยนใหม่
 ทำความสะอาดห้องปั๊มและใบพัด
 (ดูรายละเอียดในขั้นตอนต่อไป)
 ตรวจสอบกระแสไฟฟ้าทุกเฟส

 ระบบป้องกันมอเตอร์ขัดข้อง

 มอเตอร์ทำงานหนักเกินไป
 ใบพัดติด
 กระแสไฟฟ้าไม่ครบเฟส
 ใช้กระแสไฟฟ้าผิด
 ระบบป้องกันมอเตอร์ขัดข้อง
 ระบบป้องกันเสีย
 

 เปลี่ยนมอเตอร์ที่มีกำลังมากขึ้น
 ทำความสะอาดห้องปั๊มและใบพัด
 ตรวจสอบกระแสไฟฟ้าทุกเฟส
 ตรวจสอบใช้ระบบกระแสไฟฟ้าที่ถูกต้อง
 เปลี่ยนหรือปรับตั้งใหม่
 เปลี่ยนใหม่
 

 ปริมาณน้ำลดลง

 ใบพัดชำรุด
 ใบพัดสกปรก
 ท่อแตก
 แรงดันไฟฟ้าต่ำ (โวลท์ต่ำ)
 หมุนกลับทาง
 

 เปลี่ยนใบพัด และชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง
 ทำความสะอาดห้องปั๊มและใบพัด
 เปลี่ยนใหม่
 ปรับหรือเพิ่มแรงดันไฟฟ้าให้ถูกต้อง
 สลับคู่สายไฟใหม่ให้หมุนถูกทาง
 

 เสียงปั๊มผิดปกติ

 ลูกปืนชำรุด
 ใบพัดชำรุด
 หมุนกลับทาง
 

 เปลี่ยนใหม่
 เปลี่ยนใหม่
 สลับคู่สายไฟใหม่ให้หมุนถูกทาง
 

 น้ำเข้ามอเตอร์

 เสื้อปั๊มแตก
 ซีลชำรุด
 ซีลประกอบผิดพลาด
 ขั้วต่อสายไฟชำรุด
 ซีล หรือปะเก็นกันน้ำมันชำรุด
 

 เปลี่ยนใหม่
 เปลี่ยนใหม่
 ประกอบเข้าใหม่ให้เรียบร้อย
 เปลี่ยนใหม่
 เปลี่ยนใหม่