หมวดสินค้า (Product Categories)
 ตราสินค้า (Product Brand)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
More... 
เครือข่ายธุรกิจ (Our Networks)

หอการค้าไทย
The Thai Chamber of Commerce

สมาคมโลหะไทย
Siam Metals Association
 
 สูตรคำนวณขนาดมู่เล่ย์ & รอบ PR x RP = PM x RM

RP = ความเร็วรอบของปั๊ม

RM = ความเร็วรอบของต้นกำลัง

PP = ขนาดมู่เล่ย์ของปั๊ม

PM = ขนาดมู่เล่ย์ของต้นกำลัง

 

สูตรการหาขนาดมู่เล่ย์ของต้นกำลัง   =    ขนาดมู่เล่ย์ของปั๊ม x ความเร็วรอบของปั๊ม

       ความเร็วรอบของต้นกำลัง

 

PM =  PP x RP

     RM

 

ตัวอย่างที่ 1   เช่น  เครื่องพ่นยา  มู่เล่ย์  8"  ใช้ความเร็วรอบ  1,000 - 1,200 RPM  จะใช้เครื่องยนต์ฮอนด้า  5 HP

ความเร็วรอบสูงสุด   3,600  RPM  ต้องใช้มู่เล่ย์ที่เครื่องยนต์ต้นกำลังกี่นิ้ว

PM = PP x RP     =  8" x 1,200    =  2.66  ให้ใช้  3"

    RM                 3,600

 

ตัวอย่างที่ 2   (จากตัวอย่างที่1)    เพราะฉะนั้น  ถ้าใช้มอเตอร์ไฟฟ้า   1.5 HP    ความเร็วรอบ   1,450 RPM

PM = PP x RP     =  8" x 1,200

    RM                 1,450

PM  =  6.62"  (ประมาณ  7")