หมวดสินค้า (Product Categories)
 ตราสินค้า (Product Brand)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
More... 
เครือข่ายธุรกิจ (Our Networks)

หอการค้าไทย
The Thai Chamber of Commerce

สมาคมโลหะไทย
Siam Metals Association
 
 ภาพเปรียบเทียบระบบของปั๊มจุ่มไฟฟ้า

http://www.leesae.co.th/upload/files/pic_11.png