หมวดสินค้า (Product Categories)
 ตราสินค้า (Product Brand)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
More... 
เครือข่ายธุรกิจ (Our Networks)

หอการค้าไทย
The Thai Chamber of Commerce

สมาคมโลหะไทย
Siam Metals Association
 
 การติดตั้งท่อดูดและอุปกรณ์

          สิ่งที่จะต้องพิจารณาในการติดตั้งท่อดูดและอุปกรณ์สำหรับแบบเซนตริฟูกอล  ซึ่งมีแกนเพลาอยู่ในแนวราบและหน้าจานทางด้านดูดของปั๊มอยู่ตรงข้ามกับมอเตอร์หรือต้นกำลัง (Horizontal  end Suction  Centrifugal  Pumps)  แสดงไว้ในรูปที่ 1  ถึง  5   สำหรับปั๊มแบบอื่นที่มีการติดตั้งคล้ายคลึงกัน ก็อาจจะใช้หลักการที่ให้ไว้นี้ได้

http://www.leesae.co.th/upload/files/pic_12.jpg

รูปที่ 1  แสดงลักษณะการติดตั้งที่ควรใช้และไม่ควรใช้

 

1.  ศูนย์กลางของปั๊มควรจะอยู่ใกล้ระดับผิวน้ำที่ทำการสูบมากที่สุด

2.  มีอุปกรณ์ท่อ  เช่น  ข้องอ  ข้อต่อต่างๆ  และจุดต่อน้อยที่สุด

3.  ความยาวของท่อดูดควรจะสั้นที่สุด  และในแนวช่วงต่อระหว่างข้อลดคางหมู (Eccentric  Reducer) กับข้องอ  90o  ควรจะสั้นที่สุด  แต่ไม่น้อยกว่า  6 เท่าของขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อ  เพื่อให้การไหลท่อสม่ำเสมอก่อนที่จะถึงใบพัด

4.  ที่ปลายท่อดูดควรมีฟุตวาล์วและกะโหลกกรองน้ำ

5.  ปั๊มตั้งอยู่บนแท่นที่มั่นคงแข็งแรง

 

http://www.leesae.co.th/upload/files/pic_13.jpg

รูปที่ 2  แสดงขนาดของท่อดูดที่ควรใช้และไม่ควรใช้

 

1.  ท่อดูดควรจะโตกว่าขนาดหน้าจานด้านดูดของปั๊ม  อย่างน้อยก็เท่ากับขนาดที่โตกว่าถัดไปจากขนาดหน้าจาน  ไม่ใช้ท่อดูดขนาดเดียวกันหรือเล็กกว่าขนาดหน้าจานด้านดูด

2.  ข้อลดระหว่างหน้าจานด้านดูดกับท่อดูด  ซึ่งโตกว่าควรจะเป็นข้อลดแบบคางหมู  (Eccentric  Reducer) ไม่ใช่ข้อลดแบบปกติ  (Concentric  Reducer)  เพราะจะทำให้เกิดโพรงอากาศขึ้นในท่อ

 

http://www.leesae.co.th/upload/files/pic_14.jpg

รูปที่ 3  แสดงการติดตั้งที่ใช้อุปกรณ์น้อยที่สุด

 

1.  ช่วงต่อระหว่างข้อลดคางหมูกับข้องอ  90o  ควรจะสั้นที่สุด  แต่ไม่น่อยกว่า  6 เท่าของขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  เพื่อให้การไหลในท่อสม่ำเสมอก่อนถึงใบพัด ไม่แนะนำให้ใช้ข้อลดธรรมดาหรือข้องอ 90o  ต่อตรงเข้ากับข้อลดไม่ว่าจะเป็นข้อลดแบบคางหมูหรือข้อลดธรรมดา  เพราะน้ำที่ไหลไปถึงใบพัดจะยังไม่สม่ำเสมอ  ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของปั๊มต้องเสียไป

2.  จะต้องมีเสาหรือโครงรับน้ำหนักของท่อดูดที่แข็งแรงพอ  เพื่อป้องกันมิให้เกิดแรงกดบนหน้าจานด้านดูดของปั๊มมากเกินไป

3.  ข้องอที่ใช้กับท่อดูดควรจะเป็นประเภทมีรัศมีโต (Long  Radius  Elbow)  เพื่อลดการสูญเสียพลังงานในท่อดูด

 

http://www.leesae.co.th/upload/files/pic_15.jpg

รูปที่ 4  แสดงต่ำแหน่งที่อาจจะรั่วในท่อดูด

 

          อุปกรณ์ต่างๆ  ทางท่อดูดควรจะมีน้อยที่สุดเท่าที่จำเป็น  เพราะยิ่งมีอุปกรณ์มากโอกาสที่จะเกิดการรั่วตามช่วงต่อในท่อดูดจะมากยิ่งขึ้น  ข้อต่อต่างๆ  จะต้องต่อกันสนิทไม่มีการรั่ว  เมื่อความดันภายในท่อเป็นสูญญากาศ  อุปกรณ์เช่นประตูน้ำ  นอกจากจะทำให้มีกรสายเสียพลังงานในท่อดูด  ซึงเป็นสิ่งที่ไม่พึงประสงค์อย่างมากแล้ว  ยังเปิดโอกาสให้มีการรั่วได้มากขึ้นอีกด้วย

 

http://www.leesae.co.th/upload/files/pic_16.jpg

รูปที่ 5  อุปกรณ์ท่อดูดในกรณีที่ของเหลวอยู่สูงกว่าศูนย์กลางของปั๊ม (Suction  Head)

 

          ปกติแล้วไม่ควรมีประตูน้ำ  เช่น  Gate Vale  อยู่ทางด้านท่อดูด  ทั้งนี้ยกเว้นแต่ว่าระดับของน้ำ หรือของเหลวที่จะสูบอยู่สูงกว่าศูนย์กลางของปั๊มก็อาจจะมีประตูน้ำได้  แต่ที่ตั้งของประตูน้ำดังกล่าวจะต้องอยู่ห่างจากข้อลดคางหมูไม่น้อยกว่า  6 เท่าของขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อดูด  และจะต้องเปิดจนสุดเมื่อปั๊มทำงาน  ไม่ควรเช็ควาล์วในท่อดูด  ถ้าต้องการจะใส่ควรจะใส่ทางด้านท่อจ่าย